Terug

Wij zetten in op samenwerking met nieuwe coalitie

Het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken!' van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA verscheen op 12 juni.
Wat betekent dit akkoord voor actieve bewoners, dorpsorganisaties en dorpshuizen? We zien genoeg aanknopingspunten om, als partner van de provincie, mee uitvoering te geven aan de plannen 2019 - 2023.

Hoofdlijnen én details

Het is een akkoord op hoofdlijnen; geen dik en dichtgetimmerd verhaal. Zo staat het in het persbericht. Op sommige onderwerpen is de tekst juist super concreet,  een signaal dat er tijdens de formatie wel degelijk geluisterd is naar de inbreng vanuit dorpen, gemeenten en maatschappelijke organisaties op het platteland.

Een paar voorbeelden uit de tekst van het akkoord. En onze wens tot voortzetting van samenwerking met de provincie en het nieuwe college.

Woningen in en bij de dorpskern

Woningbouw in dorpen en steden in Noord-Holland Noord heeft de aandacht. 'Als uit onderzoek blijkt dat er aantoonbaar behoefte is aan nieuwbouwwoningen voor lokale of economisch gebonden woningzoekenden, wordt dit vastgelegd in woonakkoorden met gemeenten en stakeholders. Als deze vraag niet binnen de kernen kan worden gerealiseerd, bieden wij - onder voorwaarden - ruimte voor kleinschalige woningbouw in het landelijk gebied. Aan de randen van de kern'. Deze opening biedt hoop en werk aan de winkel voor de dorpen en gemeenten die graag hun plannen voor nieuwe woningbouw in uitvoering brengen.

Bereikbaarheid - Broek in Waterland

De ondertunneling van de N247 gaat er komen! In het coalitieakkoord staat de dorpsnaam letterlijk genoemd.  'Om het leefbaarheidsprobleem in Broek in Waterland op te lossen zal, in lijn met het proces van co-creatie dat is doorlopen, een tweebaans-onderdoorgang van de N247 worden aangelegd. Zo worden de twee delen van het dorp weer met elkaar verbonden en komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. We leveren een bijdrage aan de realisatie van de onderdoorgang'. 

Felicitaties voor dorp en dorpsraad, jullie creativiteit, inzet en volharding zijn beloond! Bekijk het filmpje.

Broek_in_Waterland_drieluik_N247


Verduurzamen accommodaties

Sportservice wordt in het akkoord genoemd als partner ‘die kan helpen om sportaccommodaties te verduurzamen zodat verenigingen op termijn besparingen kunnen inboeken’.
Hier kan Dorpswerk de lijn doortrekken naar verduurzaming van gemeenschapsaccommodaties op het platteland, waar immers vaak ook sportzalen in zijn ondergebracht. Wij kunnen meehelpen om bereik en effect van dit beleidsvoornemen nog groter maken: ‘kennis over gemeentelijk en provinciaal beleid en regelingen (over verduurzaming) te koppelen aan de vragen en behoeften van de accommodaties’.

Bestuurscultuur

Deze coalitie wil ‘een eigentijds bestuur waarin iedereen gehoord wordt en zijn inbreng kan leveren. Ook maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving, zoals de invoering van de Omgevingswet, vragen om nieuwe vormen van bestuurlijke samenwerking.
Dorpswerk kan - gezien onze jarenlange ervaring met het maken van ruimtelijke plannen van onderop - bijdragen aan deze gewenste vernieuwing van de samenwerking. 

Dorpswerk is het ook van harte eens met het voornemen van deze coalitie om 'burgerparticipatie te vergroten'. Vernieuwing van de lokale democratie en het moderniseren van bewonersoverlegorganisaties, is een van onze speerpunten. Bovendien: in 2017/2018 werkten we al concreet samen met de provincie, toen in het proces voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie NH2050.

Verder sprak voorzitter Nico Bijman in juni 2018 op uitnodiging van de provincie op de bijeenkomst Democratie in de kern,  De provincie steunde de organisatie van het Noord-Hollands PlattelandsParlement 2018, een mooi moment om ook de nieuwe Omgevingswet onder de aandacht te brengen van dorpsorganisaties.


Handreiking van gedeputeerde Cees Loggen

In 'Duurzaam Doorpakken!' is voor Dorpswerk nog geen harde toezegging tot voortzetting van de samenwerking opgenomen. Wij zijn hard aan de slag om onze bijdrage aan de uitvoering van dit nieuwe provinciaal beleid helder te maken.

Een handreiking hiervoor kwam van gedeputeerde Cees Loggen, in september hebben we ambtelijk overleg. Daar zullen we onder andere de resultaten en effecten van ons werk in de afgelopen vier jaar presenteren. Onze inzet is voortzetting van de subsidierelatie met dit nieuwe provinciebestuur. Wordt vervolgd!