Terug

Dorpswerk stuurt brief aan colleges B en W: steun de buurt- en dorpshuizen.


9 oktober 2020
- Dorpswerk stuurde vandaag onderstaande brief naar 35 colleges van b en w.

'Vrijwillige besturen, de beheerders, vrijwillgers verdienen uw morele én financiële steun. Juist nu.'

Lees de brief in pdf.

 

Oosthuizen, 8 oktober 2020            

Aan:  het College van b en w

cc. griffie 35 gemeenteraden in Noord-Holland

 

Onderwerp: Extra uitkering Gemeentefonds: steun buurt- en dorpshuizen. Juist nu.

 

Geachte gemeentebestuurders,

 

De coronacrisis raakt onze samenleving hard. Als gemeentebestuur heeft u hier dagelijks mee te maken. Ook nu weer met oplopend aantal besmettingen blijkt, het eind is nog niet in zicht.

Dorpswerk Noord-Holland vraagt uw aandacht voor dorpshuizen, buurthuizen, wijkcentra.

 

Extra uitkering aan het Gemeentefonds  

Uw gemeente heeft in het voorjaar al een of meer economisch-maatschappelijke  steunmaatregelen getroffen. Dat is een positief signaal. Recent is een extra uitkering gedaan door het Rijk, daarin ook geld bedoeld voor dorps- en buurthuizen.

In de Kamerbrief van Minister Ollongren, d.d. 31 augustus 2020 staat een concreet bedrag: 17 miljoen euro coronacompensatie, voor … ‘het voortbestaan van buurt- en dorpshuizen als belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbaren in de samenleving’.

Wij vragen u:

  • Zet deze extra middelen van het Rijk daadwerkelijk in voor steun aan gemeenschapshuizen.

  • Voor zover u hen nog niet opzocht: ga het gesprek aan met de vrijwillige besturen, onderzoek waar de financiële nood hoog is en welke ondersteuning nodig is.

 

Corona-uitkering  

De extra rijksbijdrage is ondergebracht in het ‘Cluster Samenkracht en Burgerparticipatie'. U heeft de vrijheid om de middelen eventueel voor andere bestedingsdoelen in te zetten. Dit zouden wij ten zeerste betreuren.

Aan onze leden deden wij op 6 oktober de oproep zelf te berekenen hoe hoog de corona-uitkering is voor hun gemeente.

Morele steun  

Morele en financiële steun is belangrijk. Kosten lopen door, inkomsten drogen op, reserves worden ingezet om niet failliet te gaan.

Vrijwillige besturen doen hun uiterste best om binnen alle regels hun verenigingen en dorpsinitiatieven te blijven huisvesten en faciliteren. Het is voor de (meestal oudere) vrijwilligers momenteel erg spannend hun werkzaamheden uit te voeren. Het risico op besmetting is nog steeds aanwezig en loopt helaas weer op. 

 

Maatwerk  

We realiseren ons dat uniform beleid niet mogelijk is. U heeft de vrijheid om het geld uit te keren als financiële steun, in de vorm van lastenverlichting (afstel van huur en/of gemeentelijke belastingen). Maatwerk is het sleutelwoord.

Wij denken graag mee, u kunt een beroep doen op onze adviseur.

 

Samen optrekken naar het Rijk  

Brancheorganisatie VNG heeft laten berekenen dat de uitgekeerde 17 miljoen bij lange na niet voldoende is om de tekorten die sinds half maart zijn ontstaan te compenseren. Een aantal gemeenten verkeert in zwaar weer.

Informatie verzamelen over financiële gevolgen voor maatschappelijke voorzieningen blijft nodig. Dorpswerk Noord-Holland en onze koepelorganisatie LVKK, zullen zich hiervoor blijven inzetten.


Dorpswerk Noord-Holland  

Dorpswerk ondersteunt bewonersinitiatieven, dorpsraden en dorpshuizen in 180 dorpen en kleine kernen van het landelijk gebied in Noord-Holland; in 38 gemeenten.

Zeker in de kleine kernen zijn dorps- en gemeenschapshuizen vaak de enig overgebleven voorziening waar mensen bij elkaar kunnen komen. Vrijwilligers houden deze voorzieningen overeind. Zij verdienen onze steun. Juist nu.

 

Nico Bijman

Voorzitter

 

Contact met onze adviseur

Buurt- en dorpshuizen en uw medewerkers kunnen terecht bij Corry Leijen, adviseur.

E-mail: adviseur@dorpswerknh.nl

 

Knipsel-dorpshuizen-gesloten-MRT2020

 

Artikel gepubliceerd op 9 oktober 2020   

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube