Visie, missie, doelstelling en strategie

In de provincie Noord-Holland bestaat dit allebei en naast elkaar: sterke verstedelijking en nog altijd een flink aan dorpen en kleine kernen op het platteland. In onze provincie spelen, net als elders in Nederland, een aantal urgente vraagstukken in de fysieke omgeving die een grote impact (zullen) hebben op de samenleving. Die impact zal voor stad en platteland soms gelijk, veel vaker verschillend zijn. 

Onze visie in het kort: voor goed werken, wonen, leven en recreëren in dorpen en op het platteland is het belangrijk dat de plattelandssamenleving vitaal en veerkrachtig blijft. Leefbare, vitale dorpen en platteland kunnen bijdragen aan duurzame, door de samenleving gedragen oplossingen; zowel voor het platteland zelf maar ook aan oplossingen voor het leefbaar houden van de steden.   

Wij vinden het van het grootste belang om:

  • bewoners zelf te laten nadenken, onderzoeken, bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid van hun dorp en platteland 
  • bewoners ruimte en verantwoordelijkheid te geven voor het verbeteren van de leef- en woonomgeving 
  • bewoners te verbinden met elkaar en met ondernemers, maatschappelijke organisaties, instellingen en overheden om, waar nodig, in gezamenlijkheid te werken aan een prettige woon- en leefomgeving nu en in de toekomst 

 

Missie: wij ondersteunen dorpsgemeenschappen en dorpshuizen binnen de provincie Noord-Holland bij het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang. 

 

Doelstelling: Het op onafhankelijke wijze ondersteunen en behartigen van de belangen van aangesloten dorpshuizen, dorpen en buurtschappen en dorpsbelangenorganisaties in de provincie Noord-Holland, gericht op het voortbestaan en het behoud, en zo mogelijk het verbeteren van de leefbaarheid van die gemeenschappen.

 

Onze strategie laat zich formuleren in drie functies:

  • Netwerk van kennis en ervaring - dit leidt tot activiteiten als informatie, advies en ondersteuning op maat, scholing via workshops, bijeenkomsten, informatie en kennis delen via online middelen (website, nieuwsbrieven, sociale media)
  • Ontwikkelaar en aanjager  - van nieuwe thema’s; van projecten; van allianties
  • Belangenbehartiger - naar provinciale overheid; naar gemeenten; naar de landelijke overheid via de LVKK. 

 

In 2017 werken we aan een meerjarenbeleidsplan.