Terug

Bepaal zelf de toekomst van jullie buurt of dorp, maak een plan!


Wij denken mee

Ons project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, klaar voor de Omgevingswet loopt tussen 2020 en 2023.

Het gaat om advies en begeleidingsuren voor dorpsraden, dorpshuizen en andere georganiseerde bewonersinitiatieven die zelf een toekomstvisie of -plan willen ontwikkelen voor dorp, wijk of gebied.

Dit project wordt uitgevoerd met financiering van provincie Noord-Holland. Zowel leden als niet-leden van Dorpswerk Noord-Holland kunnen meedoen.

Meldt uw belangstelling bij Renske Keur.

 


Proactief 

De Omgevingswet, die 1 januari 2023 ingaat, bepaalt dat gemeenten een omgevingsvisie moeten opstellen. Hierin legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de openbare ruimte vast voor de lange termijn. Participatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel.

De wet benadrukt de proactieve rol die initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte kunnen nemen.

Initiatiefnemers, dat zijn (grote en kleine) bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden, maar ook bewonersinitiatieven. Iedereen die een initiatief willen starten en dat gevolgen heeft voor de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte, moet zelf de participatie met omwonenden organiseren.

Grote bedrijven staan met deze inrichting van de wet veel sterker, zij hebben meer macht dan kleine bewonersinitiatieven maar worden op dezelfde manier behandeld: de gemeente treedt niet naar voren om participatie van omwonenden en belanghebbenden te organiseren.

 

Omgevingsplan, nu leren voor later 

De participatie-eis in de wet biedt zeker kansen aan dorpsraden en bewonersinitiatief om zelf meer invulling te geven aan plannen in de openbare ruimte. Veel belangrijker is dat gemeenten nu al veel meer denken en handelen vanuit de leefwereld van mensen (niet vanuit het systeem of de wensen van machtige partijen). Dat is zeker straks nodig bij de invulling van het Omgevingsplan.

  • Vraag vroegtijdige invloed vanuit bewoners en belanghebbenden op alle soorten ruimtelijke plannen in de leefomgeving 
  • vraag garanties dat initiatieven van derden (bedrijven, de gemeente zelf) ook zichtbaar resultaat moeten opleveren voor bewoners van het dorp/buurten, of het buitengebied
  • Vraag ruimte voor dorpse en andere buurtinitiatieven om zelf plannen te (blijven) ontwikkelen voor een prettige leefomgeving. 

Lees blog 'Het omgevingsplan als nieuw sociaal contract voor de leefomgeving' (Frans Soeterbroek, De Ruimtemaker). 


Aan de slag   

Wacht niet af tot de gemeente start met het maken van ruimtelijke plannen en projecten in jullie dorp of buurt. Neem zelf actie voor de toekomst van jullie dorpsgemeenschap. Bedenk samen met de bewoners wat jullie belangrijk vinden, schrijf dit op in een leefbaarheidsplan, kernvisie of dorpsplan; en laat dit de gemeente weten.

Hoe doe je dit? Bijvoorbeeld ...

-          hoe betrek je als dorpsraad iedereen in het dorp en buitengebied?

-          Hoe weet je zeker dat je namens je dorpsgenoten spreekt?

-          Hoe zorg je er als dorpshuis voor dat je een (meer) centrale rol in het dorp krijgt?

-          Hoe werken we als gezamenlijke dorpen in één gemeente goed samen?

-          Hoe leggen we wensen en ideeën vast in een leefbaarheidsplan dat ook voor de gemeente goed bruikbaar is?

 

Dorpswerk kan meedenken en adviseren!

Renske Keur biedt begeleiding bij het ontwikkelen van een leefbaarheidsplan, kernvisie of toekomstplan voor dorp(en) en gebied.

Aanmelden

Het project loopt door tot eind 2023. Na aanmelding maken we telefonisch kennis en een eerste afspraak bij u in het dorp.

Wij verwachten zelfwerkzaamheid en tijdsinzet van uw dorpsraad / bewonersoverleg bij activiteiten als: consulteren van bewoners, organiseren bewonersoverleg, opzetten en uitvoeren van b.v. enquêtes, etc.

De begeleidingstijd van Renske Keur bestaat uit (gemiddeld) drie tot vier contactmomenten en/of gesprekken: start, voortgang en afronding.

Contact
mob. 06 5586 3321
E-mail: renskekeur@dorpswerknh.nl 

Renske Keur, procesbegeleider

 

LEES OOK: Dorpshuisplan-maken-is-een-samen-spel

 

Knipsel_boom_wortels_dorpsvisie_verkleind

 

Artikel geplaatst op 25 september 2020.

Aangepast op 4 april 2022.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn