Onze visie en missie

In de provincie Noord-Holland bestaat het naast elkaar: sterke verstedelijking en een flink aantal dorpen en kleine kernen op het platteland. Onze provincie kent uitdagingen op sociaal-economisch en cultureel vlak maar ook urgente vraagstukken in de fysieke omgeving die een grote impact (zullen) hebben op de samenleving. De impact van de te kiezen oplossingen zal voor stad en platteland soms gelijk maar veel vaker verschillend zijn. 

 

Onze visie 

voor goed werken, wonen en leven in de kleine kernen van Noord-Holland is het belangrijk dat de plattelandssamenleving vitaal en veerkrachtig blijft. Vitale dorpsgemeenschappen dragen bij aan duurzame, door de samenleving gedragen oplossingen. Die oplossingen komen direct ten goede aan de gemeenschappen die het betreft, maar kunnen ook bijdragen aan het leefbaar houden van de steden.   

Wij vinden het van het grootste belang om bewoners van dorpen en kleine kernen:

  • zelf te laten nadenken, onderzoeken en bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid van hun dorp en gemeenschap 
  • ruimte en verantwoordelijkheid te geven voor het verbeteren van de leef- en woonomgeving 
  • te verbinden met elkaar en ook met ondernemers, maatschappelijke organisaties, instellingen en overheden. Samen aan de slag voor een prettige woon- en leefomgeving, nu en in de toekomst  

 

Onze missie 

ondersteunen van dorpsgemeenschappen en dorpshuizen binnen de provincie Noord-Holland bij hun inspanningen voor de lokale of regionale vitaliteit, leefbaarheid en sociale samenhang in kleine kernen en het platteland.  

 

Doel

op onafhankelijke wijze ondersteunen en behartigen van de belangen van aangesloten dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties (dorpsraden) in de provincie Noord-Holland. Onze steun is gericht op het voortbestaan en het behoud, en zo mogelijk het verbeteren van de leefbaarheid van de gemeenschappen waarin onze leden functioneren. 

 

Strategie

onze strategie formuleren we in drie functies:

  • Verbinden van de leden in een netwerk -  via informatie-uitwisseling, advies en ondersteuning op maat, scholing via workshops, bijeenkomsten, kennis delen via online middelen (website, nieuwsbrieven, sociale media)
  • Ontwikkelen en aanjagen  - van nieuwe thema’s; van projecten; van allianties
  • Spreekbuis zijn en behartigen van belangen van het collectief - naar overheden en bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

 

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

Meer over de vereniging bij Bestuur