Het bestuur van Dorpswerk Noord-Holland wordt gevormd door leden die op vrijwillige basis de vereniging besturen. Ze zijn gekozen door de leden van de vereniging. De bestuursleden hebben ruime ervaring en/of affiniteit met het werk van dorpsraden, dorpshuizen en de leefbaarheid van kleine kernen in het algemeen. Eén lid van het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en een lid heft zitting in de landelijke werkgroep Dorpshuizen.nl.

Bestuurssamenstelling

De volgende personen hebben zitting in het bestuur:

Nico Bijman, voorzitter, Mail 
Rens Cappon, vice voorzitter
Sam Mulder, secretaris, Mail
Ad Ruiter, penningmeester, Mail 
Ruud Bakker, lid
Petra Taams, lid
Yvonne Jonkman, lid

Bestuur_11april2018_verkleind

Van links naar rechts: Petra Taams, Ad Ruiter (penningmeester), Nico Bijman (voorzitter), Sam Mulder (secretaris), Kor Berghuis (adviseur), Yvonne Jonkman, Rens Cappon.
Op de foto ontbreekt bestuurslid Ruud Bakker. 

Vergaderen op locatie

Het bestuur vergadert op steeds wisselende locaties bij aangesloten dorpshuizen en dorpsraden. Wilt u het bestuur graag een keer ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar het de secretaris.

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept jaarlijks de leden van de vereniging bijeen in een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden onder andere de jaarstukken en de Activiteitenplannen besproken. De financiële situatie van de vereniging wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie, die verslag uitbrengt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Financiën

De vereniging int contributiegelden van haar leden, de aangesloten dorpsraden en dorpshuizen. Daarnaast ontvangt de vereniging een financiële bijdrage van Provincie Noord-Holland. Voor de periode 2016-2019 is deze bijdrage vastgesteld op € 60.000,- per jaar. De vereniging overlegt hiervoor jaarlijks een Activiteitenplan en een Jaarverslag aan de Provincie. Daarnaast werft de vereniging actief middelen voor het uitvoeren van haar activiteiten en projecten.

Download hier documenten

Statuten 

Beleidsplan 2018 - 2019 (volgt)

Activiteitenplan 2018

 

Financiële rapportages: 

Begroting 2018


Balans 2017 

Resultaten 2017

Dorpswerk Noord-Holland staat onder nummer 37138622 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het rekeningnummer is NL90 RABO 0130 8734 54