20 april 2018

Aan de fracties van Provinciale Staten van Noord-Holland...

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. De fracties stellen in de komende maanden hun programma's op.  

Onderstaande brief is verstuurd naar alle fracties van de Provinciale Staten van Noord-Holland

 

Beste fracties van de Provinciale Staten, 

Op 29 januari jongstleden ging de de studiedag van Provinciale Staten over bereikbaarheid en leefbaarheid van het Noord-Hollands platteland. Knelpunten werden besproken en inspirerende initiatieven getoond. Diverse sprekers schetsten hun beeld van het onderwerp.

Als vertegenwoordiger van Dorpswerk Noord-Holland met 130 aangesloten dorpshuizen en dorpsraden vertelde ik over de belangrijke rol van actieve dorpsbewoners. Zij zijn het immers die zorgen voor sociale samenhang via het verenigingsleven, actief betrokken zijn bij innovaties rond zorg, wonen, vervoer en duurzaamheid en voor verbinding met de centrale gemeente vanwege schaalvergroting. Betrokken, deskundig en geheel belangeloos vanuit hun rol als vrijwilliger werken zij aan toekomstbestendige dorpen en platteland.

 

Kennis van de concrete praktijk

Onze aanwezigheid en inbreng werd zeer gewaardeerd. Statenleden realiseren zich dat een grote vereniging die provincie-brede kennis heeft van het platteland en die innovaties van onderaf ondersteunt waardevol is. Niet alleen voor de aangesloten leden die advies en deskundigheidsbevordering krijgen bij de uitvoering van hun lokale ambities, maar ook voor henzelf. En dat is ook wat wij beogen.

Wij leggen graag verbindingen, zowel lokaal en regionaal als provinciaal. Alleen op die manier krijgen vernieuwingen een brede, duurzame basis. Daarom stellen wij met plezier onze kennis van de concrete praktijk van het Noord-Hollands platteland en ons uitgebreide netwerk tot uw beschikking.

 

Noord-Hollands Plattelandsparlement

Onze kennis en netwerk tonen we later dit jaar ook op het  Noord-Hollands Plattelandsparlement: op vrijdag 23 november organiseren wij dit NHPP2018 in het gemeentehuis en samen met o.a. de gemeente Drechterland. Op deze bijeenkomst voor actieve dorpsbewoners, politici, bestuurders en bedrijfsleven bespreken we samen een aantal actuele thema’s met als doel samen verder te bouwen aan een vitaal platteland.

Een van de thema’s is natuurlijk de nieuwe Omgevingswet, meer in het bijzonder de dan vastgestelde provinciale Omgevingsvisie. Deze ontwikkeling is ook voor actieve dorpsgemeenschappen zeer belangrijk. Mevrouw Joke Geldhof zal deze inspirerende en verbindende bijeenkomst openen. Vanzelfsprekend hopen we dat we ook ú daar mogen begroeten.

 

Meer financiële ruimte voor onze ambitie

Zoals u wellicht weet is Dorpswerk Noord-Holland begin 2017 op verzoek van de provincie ontstaan uit een fusie van het Platform Dorpshuizen en de Vereniging van Kleine Kernen. De in 2016 ingevoerde halvering van de gezamenlijke subsidie naar € 60.000 speelt ons steeds meer parten. Om onze ambitie als ondersteuner van het vrijwilligerswerk op het platteland, als aanjager van vernieuwing, als verbinder van burgerinitiatieven en van spreekbuis waar te kunnen maken willen we u vragen de halvering ongedaan te maken.

Wij vragen u het werk van Dorpswerk Noord-Holland ruimhartig te ondersteunen zodat wij de ondersteuning kunnen blijven geven aan hen die zich verantwoordelijk weten voor de leefbaarheid van deze mooie provincie. We vragen u daarom de ondersteuning door Dorpswerk Noord-Holland op te nemen in uw verkiezingsprogramma.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Dorpswerk Noord-Holland of over een van de actuele onderwerpen die spelen op het platteland? Laat het ons weten. We maken hier graag tijd voor.
U kunt contact opnemen met adviseur Cees Kooy, 06 - 50247343 of ceeskooy@dorpswerknh.nl

Kijk ook eens op www.dorpswerknh.nl

Of volg ons op sociale media
Twitter: @DorpswerkNH
Facebook: @dorpswerknh

 

Met vriendelijke groet,

 

Nico Bijman, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn