28 mei 2018

13 juni: Symposium Democratie in de kern

Provincie Noord-Holland, Gedeputeerde Jack van der Hoek, organiseert op woensdagavond 13 juni een symposium 'Democratie in de kern'. Centraal staat de vraag hoe burgers van dorpen en kleine kernen politiek vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en het lokale bestuur.

Hoe ervaren dorpsbewoners die vertegenwoordiging, kunnen zij voldoende participeren en invloed uitoefenen op het gemeentebestuur en op hun directe woon- en leefomgeving? Genodigden zijn raadsleden en besturen van gemeenten. 

Inbreng door Dorpswerk Noord-Holland

Nico Bijman, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland, houdt een inleiding. Een fragment uit zijn toespraak:

"Het overheidsbeleid is steeds meer op gericht op inwoners actief betrekken bij de beleidsvorming. Sterker nog, om juist inwoners zelf visie en plannen te laten ontwikkelen. Dit betekent een grote verandering in het denken en handelen van de overheid.

Het vraagt ook van dorpsorganisaties om een nieuwe rol ten opzichte van gemeente en soms ook provincie. Aangaan van dialoog, zoeken naar invulling van gezamenlijkheid, van partnerschap. Bij onderwerpen als bereikbaarheid voorzieningen, de Omgevingswet, plannen inzake NEDERLAND van het GASAF is de bijdrage en ondersteuning van initiatieven van onderop gewenst.

Krachtige inwoners en hun organisaties en netwerken zijn daarbij van wezenlijk belang

Tegen de achtergrond van doorgaande schaalvergroting van gemeenten is de ontwikkeling van echte lokale democratie in kleine kernen van groot belang. Onder kernendemocratie verstaan we het op dorps-, wijk- en buurtniveau betrekken van inwoners bij de inrichting van hun eigen leefomgeving.

Een goede relatie tussen lokale overheden en de inwoners van dorpen en buurten zorgt voor besluiten die kunnen rekenen op meer draagvlak bij de inwoners. En zorgt ook voor meer oor en oog voor initiatieven die vanuit lokale gemeenschappen ontstaan, ideeën en plannen van bewoners en ondernemers. Initiatieven op onderwerpen als wonen, welzijn, zorg en duurzaamheid.

Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de rol van en werkwijze en wellicht ook voor de samenstelling van dorpsorganisaties; en speciaal voor rollen en taken die dorpsraden namen en nemen.

Samenvattend:

- Aan bestuurders en raadsleden van kleine kernen en dorpen: blijf in contact en blijf luisteren naar bewoners én dorpsorganisaties.

- Maak gebruik van die lokale netwerken. Er zit veel lokale kennis en sommige initiatieven werken ook aan belangrijke innovatie. Zie deze netwerken en initiatieven niet als concurrenten maar als een rijkdom, want zij zijn brandstof voor vernieuwing van de lokale democratie."  

[ einde citaat ] 

 

Lees HIER de uitnodiging voor dit Symposium Democratie in de kern. 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn