22 januari 2018

Statendag Bereikbaarheid Platteland

Welke nieuwe initiatieven zijn genomen, zoals de Texel Hopper, de belbus Hollands Kroon en bezorging boodschappen aan huis, en welke verdienen ondersteuning zodat ze tot volle bloei kunnen komen? Drie initiatiefnemers worden op deze dag geïnterviewd voor het aanwezige publiek. Daarna toont een markt alle ideeën en projecten rond een betere bereikbaarheid van het platteland die zich hiervoor aangemeld hebben. Organisaties zijn eerder opgeroepen om hun initiatief aan te melden.

De bijeenkomst dient als input voor de provinciale commissie Mobiliteit en Financiën en kan een aanzet vormen voor het doen van onderzoek en/of formuleren van nieuwe vervoersbeleid. Daarnaast dient het als input voor de begrotingsbehandeling in op 6 en 13 november.

In het ochtendprogramma komt ook Dorpswerk Noord-Holland aan het woord. Voorzitter Nico Bijlman geeft een schets in de breedte van de Noord-Hollandse situatie. Ook geeft hij aan wat de rol is van dorpsraden en dorpshuizen bij het bedenken en uitvoeren van initiatieven om de leefbaarheid in het dorp in stand te houden.

Onderdoorgang 247 Broek in Waterland

Dorpsraad Broek in Waterland en provincie werken samen in unieke co-creatie

Een uniek staaltje burgerinitiatief toont de Dorpsraad Broek in Waterland. Zij kregen het voor elkaar dat de provincie Noord-Holland hun alternatief voor een onderdoorgang van de N247 in hun dorp serieus nam. Een strijd die uitmondde in een co-creatie. Voorzitter Dorpsraad Goof Buys vertelt over hun werkwijze.

bestuur DR Broek_okt2017

Dorpsraad: vlnr Goof Buys, Johanna Huizer, Debbie Been, Michiel Hemminga, Arda Wolterbeek Muller, Kees Swart

 ‘Kom, vertel ’t ons’

Vanaf zijn aanleg was de N247 die het dorp Broek in Waterland doormidden snijdt voor de inwoners een gruwel. Een ‘witboek tunnel’ uit de jaren 80 geeft aan dat er ook toen al actie tegen gevoerd werd. Telkens tevergeefs. Echter, toen de provincie in 2014 met het plan kwam om de weg te verbreden voor een snellere verkeersdoorvoer werden de Broekers weer wakker. Een half jaar later kreeg gedeputeerde mevrouw Post 2300 protesthandtekeningen. Dit werd het begin van een meerjarig proces van ‘co-creatie’. Een uniek samenwerkingsproces met de provincie om te komen tot de beste oplossing voor Broek in Waterland en de regio. Nu, 3 jaar later is het proces in een beslissende fase. Voorzitter Dorpsraad Goof Buijs: “De tijd staat aan onze kant.”

Uniek in Nederland

Vanaf het begin is Goof Buijs erbij betrokken. Net als de vijf andere leden van de  de Dorpsraad besteedt hij momenteel gemiddeld 10 a 15 uur per week aan alle overleggen, commissies, stukken en ontwerpen. Goof: “Het is het waard. Dit is het grootste infraproject in Waterland ooit. Dus het moet goed gaan. Het is in Nederland overigens uniek dat een Dorpsraad voor een provincie een serieuze partij is om mee te denken bij een dergelijk groot project. De provincie staat ten slotte behoorlijk veraf van haar inwoners. We zagen destijds direct dat hier een kans lag om het besluit te beïnvloeden.”

Broek in Waterland

Drie jaar praten

Gaan we boos de straat op of vertalen we onze boosheid in acties om met een ander plan te komen? Dat was de vraag die de Dorpsraad zich in 2014 stelde. Goof: “Het laatste dus. De lokale politiek steunde ons al een aantal maanden om ons eerste idee voor een onderdoorgang in ieder geval nader uit te zoeken. Maar in november 2014 kregen we op een informatieavond van de bestuurders van Provincie en de Vervoersregio  te horen dat een onderdoorgang onhaalbaar zou zijn. Toen hebben we de statenleden van de Commissie Mobiliteit in februari 2015 uitgenodigd vlak voor de statenverkiezingen.  Die toonden zeker interesse. Uiteindelijk hebben via crowdfunding zo’n € 23.000 opgehaald om ons eigen idee door deskundigen te laten maken. We zijn nu drie jaar verder en praten nog steeds. Er liggen ondertussen een plan voor onderdoorgang met vier varianten. Midden 2018 besluit Provinciale Staten over hun voorkeursvariant. We zitten dus in een cruciale fase.”

Spelregels

Goof: “Met de provincie hebben we al vroeg de spelregels afgesproken over hoe we allebei in dit proces zouden staan. Zoals over omgaan met vertrouwelijke informatie, privacy, gezamenlijke communicatie en vertrouwen in elkaar. Daar hielden we ons aan. Bij elk belangrijk gesprek zaten we aan tafel. Gedeputeerde Post gedoogt dit proces. Zij heeft ook de portefeuille Financiën en kijkt vrij technisch naar alle voorstellen. Maar in deze fase coördineren Provincie en de Dorpsraad het project, zij het zonder de financiële verantwoordelijkheid. ”

Voordeelpunten

Goof: “Het bedrag dat de provincie en de vervoersregio hebben uitgetrokken voor Bereikbaarheid Waterland is veel te weinig om een onderdoorgang mee te betalen.. Dat realiseert men zich bij de provincie ook ondertussen. Onze smalste variant kost 59 miljoen, de breedste 103 miljoen.   Niet alleen alle raadsfracties van de gemeente Waterland steunen ons plan, maar ook bijna alle partijen in provinciale staten. Er wordt de komende maanden nog een maatschappelijke kosten-baten- analyse gemaakt. Een analyse van wat geïnvesteerd wordt en wat er maatschappelijk voor terug komt. Onze variant zorgt voor een kortere reistijd per automobilist. Dat is te kapitaliseren. Dat levert ons voordeelpunten op.”

Intensieve vorm burgerparticipatie

“Natuurlijk weet je aan het begin niet hoe een dergelijk proces eruit ziet. Gaandeweg leerden en leren we enorm veel. Maar ook voor de ambtenaren, politici en andere betrokken partijen is het nieuw om met deze intensieve vorm van burgerparticipatie te werken. Bij het selecteren van bureaus die de opdracht kregen om ons plan tot schetsontwerp uit te werken, merkten wij dat het ene bureau wel en het andere niet gewend is aan het meedenken van burgers. Dat zagen wij direct. Overigens zijn enkele  provinciale politici betrokken en geïnteresseerd. We zien ze vaak op onze informatieavonden.”

Evaluatie democratie

“Met de commissaris van de Koning, de heer Remkes, spraken we eerder dit jaar over het samenwerkingsproces tot nu toe. Hij is voorzitter van een landelijke commissie over democratische vernieuwing, dus was geïnteresseerd. Maar ook voor hem blijft het wat onwennig, denk ik. Terwijl dit toch de toekomst is: overheden en burgers die samen nieuwe initiatieven aangaan. Alleen dan krijg je pas werkelijk breed gedragen besluiten.”

Transparantie

Tot slot zegt Goof: “Het gaat ons ook om de transparantie van dit soort processen. Besluitvorming vindt nog altijd veelal in achterkamers plaats. Er is voor ons plan een groot draagvlak in de regio en in de provincie, maar het gaat uiteindelijk om het geld. Wat heeft de politiek ervoor over?”

www.dorpsraadbroek.nl en www.onderdoorgangbroek.nl

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn