nhpp2022-header-642x210


OOGST VAN DE DAG

Kijk voor presentaties, tips, handreikingen, beeldverslagen op Impressie en Oogst.


Vragen?
Stuur een mail naar: nhpp2022@dorpswerknh.nl

PROGRAMMA 

Keuzemenu Excursies: 10.30 - 12.00 uur

Plenair programma: 13 - 14 uur

Keuzemenu Workshops (twee rondes): 14.10 - 16.25 uur
Ronde 1: 14.10 - 15.15 uur.
Ronde 2: 15.20 - 16.25 uur.

Plenaire afronding om 16.30 uur.

ADRES middag: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam (gemeentehuis).


Gemeenschapskracht, bewoners aan het stuur 

"Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de leefbaarheid en sociale cohesie van buurt, dorp of wijk."
maar ...  "dit lukt niet zonder een open blik en ontvankelijke overheid. Geef vertrouwen, ruimte en faciliteiten aan gemeenschappen" 

Gemeenschapskracht ...
- Wat is het?
- Wat is nodig om gemeenschappen tot bloei te brengen?
- Wat bereiken we met gemeenschapskracht?
- Waar schuurt en knelt het?
- Waar liggen de grenzen van gemeenschapskracht?

VOOR WIE?

- dorpsraden, stichtingen dorpsbelang; en bewoners
- buurthuizen, dorpshuizen, verenigingsgebouwen: besturen en beheerders
- maatschappelijke organisaties in welzijn, wonen, zorg, vrijwilligersondersteuning
- gemeenteraden
- gemeentebesturen
- wijkambtenaren, opbouwwerkers, gebiedsregisseurs, enz.
- waterschappen, bestuursleden, fracties
- woningcorporaties, leefbaarheidsconsulenten, beleidsmedewerkers
- leden Provinciale Staten van Noord-Holland
- Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Iedereen die vitale dorpen een warm hart toedraagt.

 

Tijd: 10.30 - 12.00 uur

EXCURSIES - Gemeenschapskracht in de praktijk

1. Marken

2. Broek in Waterland

3. Ilpendam

1. EXCURSIE Marken - Convenant Toerisme

Marken is een geliefde bestemming voor dagjesmensen en toeristen. Dat levert banen en inkomsten op maar inwoners ervaren ook overlast.

Eilandraad Marken trok aan de bel en ijverde voor overleg en afspraken tussen bewoners, touroperators, gidsen en gemeente. Gemeente Waterland sloot in maart 2022 met vijf organisaties een convenant om de toeristische druk in het centrum van Marken te reguleren

Adriana Stam, voorzitter werkgroep Toerisme van de Eilandraad, leidt ons rond en vertelt over het proces dat leidde tot het convenant; en deelt de resultaten en rimpels tot nu toe.

Tijd:  10.30 - 12.00u.
Let op: in deze excursie gaat u wandelen! We verzamelen op het speciale Parkeerterrein voor bezoekers. Bezoekende automobilisten mogen Marken namelijk niet binnenrijden.

2. EXCURSIE Broek in Waterland - Burgerparticipatie 2.0

Onvrede over de drukke provinciale weg N247 leidde tot samenwerking tussen de dorpsraad en de provincie. Van frustratie naar co-creatie. “Dat je als kleine dorpsraad op dit niveau kunt meepraten is weinig gebeurd in Nederland.” Uiteindelijk zal Provinciale Staten een besluit nemen over wel/geen ondertunneling en zo ja, welke variant.

Moderator: Goof Buijs, voorzitter Dorpsraad Broek in Waterland over het proces; en Bram Derix, projectleider studie onderdoorgang N247 (voor provincie NH).

Tijd:  10.30 - 12.00u

Citaat: "Co-creatie is inmiddels een modewoord in participatieland, maar het idee is heel waardevol. Vanuit beide partijen zal er een echte inspanning geleverd moeten worden om iets voor elkaar te krijgen."
Voor welke onderwerpen leent co-creatie zich goed en voor welke niet?

Dorpsraad Broek in Waterland, Dossiers > Bereikbaarheid Waterland.

 

3. EXCURSIE Ilpendam - Dorp investeert in doorstart van buurtwinkel

Het nieuws in april 2022 dat de dorpswinkel zou sluiten sloeg in als een bom. Naast de verkoop van levensmiddelen had de buurtwinkel ook een sociale functie. Een aantal dorpsgenoten stond op om een doorstart mogelijk te maken. Bewoners richtten een stichting op, financierden de aankoop van pand, inventaris en nog wat zaken via de uitgifte van 500 obligaties à duizend euro. Via een tweede stichting houdt een grote groep vrijwilligers de winkel zes dagen per week open.

Welke kennis en expertise is ingebracht voor dit winkelproject? Welke tips hebben de initiatiefnemers voor geïnteresseerden, zowel over het proces naar heropening toe; gekozen organisatievorm; het laten draaien van een winkel met part time betaalde krachten én vrijwillige inzet; en over de fondsenwerving via uitgeven van obligaties.

Met medewerking van Daphne Alberding, Anne & co (winkel) en Pieter Paul Verheggen en Lotte Schoonhoven, van de werkgroepen die de doorstart mogelijk maakten, bekijk het filmpje van Omroep PIM.

Tijd: 10.30 - 12.00 uur

MIDDAG - Inloop vanaf 12.30 uur (voor wie zich heeft aangemeld).

Locatie: gemeentehuis Waterland, Pierebaan 3 te Monnickendam.

DAGVOORZITTER: Jelle Blaauwbroek.

Start: 13.00 uur

 • Welkom door gemeentebestuur Waterland, burgemeester Marian van der Weele

 • Opening - Hans Verschoor, voorzitter a.i. Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

 • Interview met dhr. Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-Holland

 • Spreker Jan Custers, voormalig directeur St. Welzijn en Kinderopvang in gemeente Peel en Maas. Mede-auteur 'Goed voor Elkaar dorpen' (LVKK, 2022).
  Custers is geïnteresseerd in thema's als gemeenschapsontwikkeling, burgerparticipatie en zelfsturing.
                                     "Bewoners kunnen veel zelf, dit organiserend vermogen moeten we (h)erkennen, koesteren en uitdragen. Maar op sommige onderwerpen kunnen of moeten overheden - gemeenten voorop - gemeenschapsinitiatieven beter faciliteren dan nu gebeurt. Een bescheiden maar betrokken overheid is vaak effectiever. Bij onderwerpen waar de overheid als eerste aan zet is, zal die de burgers beter moeten betrekken en bevragen." 

 • Frank Bond, cultuurcoördinator in gemeente EdamVolendam. Over het project Oude Meesters, een artistieke impuls voor meer vitaliteit van mensen en buurten.
  Extra: 'Balanceren is een kunst'.

EINDE PLENAIRE om 14 uur.
Verplaatsen naar workshopruimtes.

 

WORKSHOPS - in twee rondes.

Ronde 1: 14.10 - 15.15 uur.
Ronde 2: 15.20 - 16.25 uur.

Plenaire afsluiting om 16.30 uur. Met:

- Yvonne Jonkman, secretaris Vereniging Dorpswerk Noord-Holland
- andere namen zijn in voorbereiding.

EINDE: 16.40 uur. Tijd voor informeel napraten met drankje en hapje.

Workshops, ronde 1.

1. Gevraagd: goede ideeën voor aanpakken verkeersproblematiek

Zwaar verkeer, te hard rijden, te veel verkeer ... In veel dorpen bestaan zorg en ergernis over onveilige verkeerssituaties. Het vinden en toepassen van effectieve ingrepen is vaak een kwestie van maatwerk. Uit onderzoek blijkt verder dat ca. 80 procent van de verkeersproblemen voortkomt uit het gedrag van weggebruikers. Voorlichting, educatie en campagnes voor gedrag(sverandering) zullen nodig blijven. Op dit onderwerp is Veilig Verkeer Nederland (VVN) specialist.
 
Welke aanpassingen hebben een positief effect? Wij horen het graag van u, dorpsbewoners, gemeentebestuurders, verkeersspecialisten.

Met inbreng van: dorpsraad Middelie; dorpsraad Kwadijk; vereniging belangen Engewormer; dorpsraad Schagerbrug; en anderen.

Moderator: Wim Wilms, projectleider Openbare Ruimte (OVER-gemeenten.

Workshops, ronde 1.

2. Verduurzamen van buurt- en dorpshuis, cultuurkerk, ontmoetingsruimte, wijkcentrum, verenigingsgebouw, etc.

We zijn een jaar onderweg met het Programma Ontzorgen bij verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Het doel is om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen hun pand te verduurzamen, via informatie, advies, subsidies. Sinds de start in zomer 2021 is Martijn Mewe al bij 43 eigenaren langs gegaan voor een eerste gesprek.

In de workshop aandacht voor, onder andere:
Wie kan meedoen? Hoe loopt het adviestraject? Welke subsidies zijn beschikbaar? Welke maatregelen kunnen we snel uitvoeren om energie te besparen?

Moderators: Martijn Mewe (Dorpswerk Noord-Holland) en Leo van Bemmel (Energieke Regio).

Workshops, ronde 1.

3. Wat je moet weten over de Omgevingswet ... en hoe je die naar je hand kunt zetten

Veel dorpen in Noord-Holland werken inmiddels met een dorpsvisie, toekomstagenda of leefbaarheidsplan, andere denken na om zo'n plan te maken. Een plan geeft structuur aan je werk als dorpsraad of dorp, en je laat aan overheden zien dat jullie betrokken willen zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Met de komst van de Omgevingswet (verwacht: 1-1-2023) die gaat over ruimtelijke ontwikkelingen, is het zaak om je goed te laten informeren en ook het onderdeel Participatie.
Spreker Frans Soeterbroek (De Ruimtemaker) is kritisch op de Omgevingswet omdat deze ten koste dreigt te gaan van de lokale democratie en de invloed van bewoners. Hij praat jullie bij en geeft tips.

Zijn oproep aan gemeenten en andere overheden: "Verbindt vaker en soepeler de ruimtelijke ontwikkeling en dorpsontwikkeling met democratische ontwikkeling en gemeenschapsvorming." Na deze workshop weet je meer over: de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de participatieverordening en de vergunningsprocedures.

Moderator: Renske Keur (Dorpswerk Noord-Holland), projectleider Maak een Toekomstplan voor het dorp.

Workshops, ronde 1. VERVALT ALS WORKSHOP

4. Digitale inclusie voor iedereen!   
Dhr. Hans Straatman is aanwezig met infotafel in de hal.

Digitaal vaardig zijn is essentieel om mee te doen in de samenleving.
Seniorweb stimuleert en ondersteunt vrijwilligers die in eigen dorp of regio laagdrempelige cursussen en spreekuren organiseren.
Hier liggen kansen voor wijk- en dorpsgebouwen: biedt jullie ontmoetingsruimte, buurt- of dorpshuis aan voor computerles. Haal nieuwe mensen binnen - deelnemers aan computerlessen én vrijwillige docenten - geef meerwaarde aan jullie sociale functie.

Aanwezig in de hal met een infostand (geen workshop): 
Hans Straatman, adviseur trainingen en locaties bij Seniorweb.
E-mail: hstraatman@seniorweb.nl

Regio Waterland en Amsterdam
Gert-Jan Hollander is als vrijwillig docent verbonden aan Seniorweb, in Landsmeer.
Christiane van Ophem (regio Amsterdam) zet zich op vrijwillige basis in voor computerles en digitale vaardigheden in brede zin.
Hans Straatman kan u in contact met hen brengen.

Workshops, ronde 1.

5. Burgerberaad Wonen in regio Zaanstreek – Waterland

In de regio Zaanstreek-Waterland is het moeilijk om aan een betaalbare woning te komen, er zijn te weinig woningen en wat er is, is te duur voor veel woningzoekers. De corporaties willen graag zo breed mogelijk ideeën verzamelen voor concrete oplossingen en nemen daarom het initiatief voor een G1000 Burgerberaad Wonen. Aan gemeenteraden is gevraagd dit proces te steunen.

Wat is een Burgerberaad? Hoe gaat het proces verlopen? Wat kan een burgerberaad bijdragen aan oplossingen voor de wooncrisis? Zijn elementen uit de methode Burgerberaad ook toepasbaar in andere situaties waar het breed ideeën verzamelen gewenst is?

Sprekers: Dennis Straat, kwartiermaker Burgerberaad Wonen; en Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie.

Moderator: Marga Kuperus (dorpsraad, Stichting Schardam Natuurlijk).

Workshops, ronde 1.

6. OPEN  SPACE  [ geen workshop ]

Workshops, ronde 2.

7. Burgerparticipatie in complexe dossiers, tips en geleerde lessen

Bewoners hebben een achterstand in kennis, invloed en macht bij complexe ontwikkelingen en dossiers, terwijl de impact op de leefomgeving, het landschap en/of gezondheid groot kan zijn.
In Noord-Holland hebben een aantal dorpsbelangenorganisaties ervaring met inspreken, actie voeren, rechtszaken aanspannen bij overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven. 

Ervaringsdeskundigen vertellen over hun casus, we gaan met elkaar in gesprek. Welke tips en lessen zijn te leren? Zowel voor dorpsorganisaties als voor overheden en bedrijfsleven.

Met medewerking van: Met Frances de Waal, voorzitter Bewonersvereniging Zijkanaal F, Halfweg. Met Ineke Holtwijk, lid dorpsraad Wijk aan Zee (werkgroep Communicatie). En anderen. Dorpsraad Andijk, voorzitter Gerrit van Keulen is helaas verhinderd. 

Gespreksleider: Jelle Blaauwbroek.

nb. In 2023 wil de Landelijke Vereniging van Kleine kernen een inventarisatie uitvoeren over dit onderwerp in samenwerking met enkele provinciale dorpenverenigingen.

Workshops, ronde 2.

8. Geld of advies nodig voor jullie project?

Het VSBfonds steunt graag jullie maatschappelijk project met een donatie.
Voorlichter Mavis Appiagyei legt uit wat dit fonds voor jullie kan betekenen; en hoe het indienen van een aanvraag praktisch werkt.

Jack Deneke is aanwezig, namens het netwerk van vrijwillige adviseurs KNHMfoundation, adviesteam Noord-Holland. Wat kunnen adviseurs betekenen voor jullie dorpsproject of sociale onderneming? In het netwerk van KNHM


Het VSBfonds heeft een aparte subsidielijn voor Ontmoetingsplekken, buurt- en dorpshuizen en een subsidielijn voor projecten die bijdragen aan een creatieve, sociale en inclusieve samenleving met kunst en cultuur.

Workshops, ronde 2.

9. Dorpen en gemeente, (hoe) werken jullie samen?

Ieder dorp is anders, iedere dorpsraad is uniek. De ene dorpsraad ziet zichzelf vooral als adviseur van het dorp naar de gemeente. Andere dorpsraden zijn adviseur maar ook verbinder in het dorp en activeren de gemeenschap.

Hoe zien jullie deze combinatie van rollen? En hoe ziet jullie relatie met de gemeente eruit? Hebben jullie een aanspreekpunt - dorpencoördinator, kernconsulent - bij de gemeente? Is er wel of geen gezamenlijk overleg van alle dorpsraden in één gemeente? Wat levert het op? Welke tips hebben jullie aan collega dorpsraden?

Met medewerking van oa. Wim Schoenmaker, voorzitter Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg Edam-Volendam. Met wethouder Harm Scheepstra over samenwerking tussen kernraden en gemeente Waterland. Met wethouder John Hagens over kernenbeleid gemeente Alkmaar.

Moderator: Renske Keur (adviseur dorpsraden en dorpsbelangenorganisaties bij Dorpswerk Noord-Holland).

 

Workshops, ronde 2.

10. Gemeenten en dorpshuizen, (hoe) werken jullie samen?

Dorpshuizen zijn openbare ontmoetingsplaatsen voor de dorpsbewoners. Ze hebben een sociaal-culturele functie, bieden onderdak aan het verenigingsleven en dragen zo bij aan de sociale cohesie. Soms is het dorpshuis de enig overgebleven voorziening. Dorpshuizen zijn er in allerlei soorten en maten. Van verhuurder van zalen en zaaltjes tot actieve ontwikkelaar en uitvoerder van allerlei sociale activiteiten met en voor dorp of buurt. ***)

Gemeenten zien de maatschappelijke waarde van (zelfstandige) buurt- en dorpshuizen voor ontmoeten en sociale cohesie. Maar hoe ziet het contact en de samenwerking eruit? Wat kunnen gemeenten verbeteren in hun relatie met de buurt-/dorpshuizen?

Met inbreng van
- Gemeente Zaanstad, Kees Adema (relatiemanager Ontmoeten) en Freek Liebrand. Over hernieuwd buurthuizenbeleid.
- Vertegenwoordigers van sociaal-culturele centra / dorpshuizen in gemeente Waterland. 

***) Lees: wat is een dorpshuis?

Workshops, ronde 2.

11. Ruimte maken voor ontmoeting

De buurt als gezonde en sociale leefomgeving, de coronajaren hebben ons op het belang ervan gewezen. Als plek waar je je thuis voelt, een ommetje kunt maken, buurtgenoten kunt ontmoeten.

Voor elkaar ontmoeten is, letterlijk én figuurlijk, 'ruimte nodig': in een gebouw of in de openbare ruimte buiten. Cruciaal zijn mensen die ontmoeting een zetje willen geven. 
In de praktijk bestaan tal van voorbeelden, enkele daarvan komen hier aan het woord. Buurtkamers, Dorpsontmoetingspunten (DOP), Huiskamers van het dorp, de Koffiesoos, het Breicafé, inloop in dorpshuizen, ontmoetingsruimtes in wooncomplexen ... etc. Hoe organiseren zij ontmoeting en laagdrempelig contact? Met wie werk je samen? Wat is er nog meer nodig? Wat zijn de valkuilen?

Met medewerking van: Dorpsontmoeting in Hensbroek, Coby van der Gragt; Koffiesoos in Obdam, Ans Sterenborg; Wilma Boddeke, dorp Kwadijk.
Sociaal werker Corry Leijen, WonenPlus Welzijn Schagen en Noordkop geeft tips, wanneer blijf je als professional op je handen zitten, wanneer kom je actie?

Gespreksleider: Karlijn van Arkel (coördinator regio West, Nederland Zorgt voor Elkaar).

AFSLUITING

16.30 uur: plenaire afsluiting, met:

- Yvonne Jonkman, secretaris Vereniging Dorpswerk Noord-Holland
- College van B en W Waterland

EINDE: 16.40 uur.

Tijd voor informeel napraten met drankje en hapje.

ACTUALITEIT

Adviesrapport-Sociale-Leefomgeving-buurt-SEPT2022-CRa-RVS
7 september 2022 - Het gezamenlijke advies van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en het College van Rijksadviseurs (CRa) gaat over het belang van een sociale leefomgeving in buurten en dorpen.

Citaat: "Wij pleiten in dit advies voor een herwaardering van de buurt als gezonde en sociale leefomgeving. We zijn ervan overtuigd dat ruimtelijke condities de sociale cohesie kunnen bevorderen. De ingrijpende ruimtelijke transities op het gebied van wonen, mobiliteit, energie en klimaat kunnen als hefbomen dienen om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Die kans mag niet worden gemist, maar dat gaat niet vanzelf."


Naar rapport Ruimte maken voor ontmoeting, de buurt, het dorp als sociale leefomgeving?.

Bedankt voor uw komst. Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

Knipsel-kaartA5-middenstuk

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn