Terug

17 november 2020 Algemene ledenvergadering (ALV) Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de ONLINE jaarvergadering op dinsdagavond 17 november 2020. Aanvang: 19.30 uur.

Leden hebben de agenda en bijbehorende stukken per mail ontvangen. Leest u de spelregels voor online vergaderen goed door.

 

Het themadeel gaat over de toekomst, úw toekomst!

Scroll naar beneden voor details. Tekst loopt door onder de afbeelding.

Knipsel_drieluik_welkom_statenleden

 

UITNODIGING

Datum dinsdag 17 november 2020

Tijd van 19.30 tot 20.45 uur

Plaats  vanuit huis, met uw eigen laptop, PC, telefoon

De agenda in pdf vindt u HIER.

Aanmelden verplicht via dorpen@dorpswerknh.nl  

Zet in de onderwerpregel: Aanmelding ALV digitaal 
Aanmelden kan tot en met 16 november.

U ontvangt de inloggegevens uiterlijk op dinsdagmorgen 17 november 2020.

Spelregels 

We leven in bijzondere tijden. Elkaar treffen in een fysieke bijeenkomst heeft beperkingen, vraagt maatregelen en aanpassingen. Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid een digitale jaarvergadering te organiseren.


Om deze online jaarvergadering prettig te laten verlopen, zijn er een paar spelregels:

 • Het staat u uiteraard vrij om bezwaar te maken tegen het houden van een digitale ALV/jaarvergadering, het bestuur meent dat de omstandigheden zwaarwegend genoeg zijn om het wel zo te doen.

 • Tot een week vóór de ALV-datum, dus tot en met maandag 9 november, kunt u via de mail vragen stellen over geagendeerde onderwerpen. U richt uw vraag aan het bestuur via: dorpen@dorpswerknh.nl.
  In de onderwerpregel vermeldt u: VRAAG ALV digitaal.

 • Deze vragen worden via de mail beantwoord. Vragen en antwoorden worden vervolgens naar alle leden verzonden.

 • Aanmelden voor deelname aan de ALV kan tot en met 16 november via: dorpen@dorpswerknh.nl   
  Zet in de onderwerpregel: AANMELDING ALV digitaal

 

Agenda ALV

Aanvang 19.30 uur

Agenda in pdf

1.      Welkom door voorzitter Nico Bijman

2.      Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen

3.      Notulen ALV 2019; bijlage 1

4.      Jaarverslag secretaris 2019; bijlage 2 

5.      Jaarrekening 2019/begroting 2020/balans 2019; bijlage 3a en bijlage 3b 

6.      Kascontrolecommissie; bijlage 4   

7.      Voorstel tot kwijting aan het bestuur 

Na goedkeuring van de jaarstukken dient volgens de statuten aan de vergadering voorgesteld te worden het bestuur kwijting te verlenen voor de door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording.  

8.      Opvolging kascontrolecommissie, opnieuw mevr. G. Steenbergen en dhr. G. Buis

9.      Begroting 2021, bijlage 5  

10.    Bestuurszaken:

 •  Het bestuur draagt nieuwe bestuursleden voor om toe te treden tot het bestuur;
 1. Wilma Boddeke uit Kwadijk als algemeen bestuurslid
 2. Hans Verschoor uit Medemblik als algemeen bestuurslid
 3. Jaap Boes uit Marken als penningmeester
 • Afscheid algemeen bestuurslid Petra Taams

Einde deel ALV

 

(tekst loopt door onder de afbeelding) 

Knipsel-kaartA5-middenstuk

  

THEMA deel – 17 november 2020

Wellicht handig als u pen en papier of een elektronische schrijfmogelijkheid bij de hand heeft.
Indien mogelijk sturen wij u de presentaties na.

 

Presentaties   

 1. Renske Keur
  Betaalbare woningen voor de jongeren in het dorp. De verkeersveiligheid vergroten. Of de bescherming van het historische landschap. Als dorp en dorpsraad ben je vaak bezig met onderwerpen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Vanaf 1 januari 2022 is de Omgevingswet van kracht. Elke gemeente moet straks een omgevingsvisie opstellen. Hierin legt zij haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Ook moet de gemeente vooraf aangeven hoe zij participatie van o.a. inwoners organiseert.
  Wees voorbereid! Maak samen met de bewoners een toekomstplan voor uw dorp.
  Renske Keur vertelt hoe zij jullie kan ondersteunen. Ook voorbeelden van dorpsraden die al een dorpsvisie hebben ontwikkeld komen aan bod.
   
  Lees meer...

 2. VSBfonds: Geld voor uw sociale of culturele project
  Dit fonds heeft actief burgerschap hoog in het vaandel: verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Een van de adviseurs legt uit welk type projecten in aanmerking komen. En wat je moet doen om je aanvraag voor een bijdrage succesvol te laten zijn.  Lees meer over criteria en aanvragen.
  Lees ook: Buurt- en dorpshuizen, wat steunen we wel en niet.


 3. Stichting Univé Noord-Holland Ledenfonds  
  Fonds voor donaties aan lokale maatschappelijke initiatieven, gericht op verbetering van (het gevoel van) veiligheid, leefbaarheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid en/of de gezondheid. Lees meer...  

 

Eindtijd digitale bijeenkomst: circa 20.45 uur.

 ALV-onderste-helft-poster-17NOV2020