NHPP2018   -   Programma 

Locatie: gemeentehuis Drechterland, HOOGKARSPEL

Tijd: 13.15 - 16.30u (inloop vanaf 12.30u)

Extra: 10.30 - 12.00u mini-excursie, bezoek aan het initiatief Eureka Wonen in Westwoud (facultatief

Voor: dorpsraden, besturen dorpshuizen, actieve bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, raadsleden, gemeentebesturen, wijk- en kernambtenaren, gebiedscoördinatoren, bestuurders en medewerkers waterschappen, staten leden, medewerkers provincie Noord-Holland. 

Programma en aanmelden:
scroll naar beneden. 

Let op: vanwege grote belangstelling is de inschrijving per 12 november stop gezet; u kunt nog wel meedoen aan de excursie (10.30 - 12.00 u).
 

 

OCHTEND

1. EXCURSIE naar voormalige melkfabriek, nu wooncomplex Eureka Westwoud  -   !!! Alleen aanmelden voor de excursie is nog mogelijk !!!

Eureka-Westwoud opende in 2017 de deuren.  
Aan de basis lag een wens vanuit het dorp voor meer starterswoningen. Initiatiefnemers Bas Wijtman en Meindert Vriend bouwden dit historische pand om tot wooncomplex met vrije sector huurwoningen. Resultaat: Westwoud (1800 inwoners) behoudt haar lokale erfgoed en heeft er wooneenheden en nieuwe inwoners bij.  

Deelnemers aan de Alliantie Starterswoningen Westwoud (onderdeel van Vitale Dorpen Westwoud) zijn aanwezig. De initiatiefnemers, beide géén professionele vastgoedjongens maar met hart voor Westwoud, leiden u rond.

Tijd:  10.30 - 12.00u  
Deelname is facultatief. 

Aanmelden verplicht via het formulier. U ontvangt van tevoren praktische informatie over bereikbaarheid, adres, parkeren, enzovoort. 

ps. Vanuit Westwoud is het 5 minuten autorijden naar de middaglocatie. 

MIDDAG 

12.30u  Inloop

13.15u 
Plenaire gedeelte (informatie volgt)

14.15u  Start workshopronde 1 

15.15u  wisselen

15.25u  Start workshopronde 2

16.25u  Plenaire afsluiting 

16.30u  EINDE, tijd voor napraten met hapje en drankje

 

WORKSHOPS, RONDE 1    

Tijd: 13.15 - 14.15 uur

Kies één onderwerp uit de lijst (nummers 2 tot en met 7)

2. GELD of ADVIES NODIG VOOR JE ONDERNEMING OF PROJECT? 

Het VSBfonds steunt graag uw goede idee of project met een donatie. Voorlichter Steffen de Wolff legt uit wat dit fonds belangrijk vindt bij 'actief meedoen'; en hoe het indienen van een fondsaanvraag praktisch werkt.

André Roosken is namens  KNHM, adviesteam Noord-Holland  aanwezig: wat kan het adviesteam KNHM betekenen voor uw dorpsproject of sociale onderneming? 

Moderators: Steffen de Wolff en André Roosken

 

3. 'WAT VOOR DORPSHUIS WILLEN WE ZIJN?'

Dorpshuizen zijn er in allerlei soorten en maten. Van verhuurder van zalen en zaaltjes tot actieve projectontwikkelaar en uitvoerder van sociale activiteiten in en om het dorpshuis.

In deze workshop gesprek, bezinning en analyse aan de hand van de brochure 'Wat voor dorpshuis willen we zijn?' Een handig hulpmiddel als u zich afvraagt wat de positie is van het dorpshuis in een veranderende wereld.

Moderator: Jaap de Knegt

4. ZO MAAK JE EEN DORPSVISIE! Zwaagdijk-West is Omgevingswet-proof 

Dorpsraad Zwaagdijk-West ontwikkelt in 2018 zijn eigen dorpsvisie. Een veilige en gezonde leefomgeving is daarin een belangrijk thema. In de geest van de nieuwe Omgevingswet ziet het dorp graag dat gemeente Medemblik vierkant achter deze visie gaat staan. Gaat dit lukken? Maak het mee in deze workshop. 

Moderator:  Cees Kooy en Giel Nijpels 

5. OVERHEID DURF(T) TE PARTICIPEREN: COCREATIE IN BROEK IN WATERLAND

In 2015 heeft Dorpsraad Broek in Waterland met een burgerinitiatief de ondergrondse variant voor de provinciale weg N247 ingediend als alternatief voor een bovengrondse doorgang door het dorp. In 2016 heeft de provincie Noord-Holland besloten het voorstel van de Dorpsraad verder uit te werken. Provincie en dorpsraad en anderen werken samen in een zogenoemd 'cocreatieproces'.

Samenwerken vanuit wederzijds begrip en waardering voor elkaars rol en positie, hoe doe je dat? Dit voorbeeld gaat over een weg maar de workshop geeft in de breedte informatie over vragen als Wat is co-creatie? Wat komt er bij kijken? Hoe waarderen de verschillende betrokkenen het proces en de uitkomsten? Met vertegenwoordigers van dorpsraad, provincie, ondernemersvereniging Waterland en meer. 

Dorpsraad Broek in Waterland, dossier Bereikbaarheid Waterland

Provincie Noord-Holland, Ondertunneling N247 

Moderators: Goof Buijs en Johanna Huizer (Dorpsraad Broek in Waterland); Bram Derix (beleidsadviseur Bereikbaarheid Waterland, namens provincie Noord-Holland);
Met medewerking van Piet Hein Debets (Vereniging Ondernemend Waterland). 

6. Verenigingsondersteuning door de Rabobank

Verenigingen brengen mensen bij elkaar, zijn vaak de verbindende factor in veel dorpen en kernen. Daar ontmoeten we elkaar, zijn we sportief/creatief en ontstaan vriendschappen. De leefbaarheid in kleine kernen bestaat voor een groot deel door een gezond en bloeiend verenigingsleven.

Als coöperatieve bank vinden we die sociale cohesie enorm belangrijk en dragen we graag een steentje bij om besturen van verenigingen/stichtingen en instanties gezond en zelfredzaam te houden. Want dit grote netwerk in de kleine kern is het cement van de samenleving! Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Moderator Marieke Jonker praat u bij over vertrouwde en nieuwe mogelijkheden in het Rabobank sponsorbeleid.

Moderator: Rabobank West-Friesland, Marieke Jonker.

7.  Nieuwe vormen in de lokale democratie - voorbeeld Vitale Dorpen Drechterland

Hoe kunnen we zorgen dat het over 10 jaar ook nog prettig wonen en leven is in onze dorpen? Gemeente Drechterland zocht aan de voorkant het gesprek en startte het project Vitale Dorpen.

Bewoners werken werken met elkaar aan concrete initiatieven en maken afspraken; de gemeente faciliteert met kennis, geld en netwerk. Inwoners en maatschappelijke partners werken samen aan een Maatschappelijk Akkoord voor de collegeperiode 2018 - 2022. Heeft Drechterland hiermee een succesvolle route naar bestuurlijke vernieuwing gevonden? Informatie over idee, aanpak en uitkomsten door portefeuillehouder Dirk te Grotenhuis, het team Vitale Dorpen en deelnemers aan verschillende Allianties.  

Ben van Essen luistert mee en geeft zijn tips. Van Essen was programmaleider van het Experiment bestuurlijke vernieuwing, Dorps- en wijkdemocratie (Min. van BZK, 2015-2017). Voorbeelden uit de oogst van het experiment zijn terug te lezen in Democratie door de bril van inwoners (2018).

Moderator: Suus Boerma, senior adviseur participatie bij Staatsbosbeheer en  lid Adviesteam KNHM Noord-Holland

8. JONG PLATTELAND!   Deze workshop vervalt

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland biedt per september 2018 aan jongeren van vijftien jaar en ouder de gelegenheid om vrijwilligerswerk als maatschappelijke diensttijd uit te voeren. Lees meer over Jong Platteland.  

Vragen? Neem contact op met Kor Berghuis via: 
E-mail: dorpen@dorpswerknh.nl 
tel.nr. 06 5588 4486

WORKSHOPS - RONDE 2 

Tijd: 15.25 - 16.25 uur

Kies één onderwerp uit de lijst (nummers 9 tot en met 15)

9. WAT VOOR DORPSORGANISATIE WILT U ZIJN?

De rol en functie van dorpsraden verandert. Van bewonersoverleg voor representatie en advies aan anderen (gemeente, e.d.) naar een verbindende en activerende rol: van bewoners, overheden en initiatieven; en zowel binnen als buiten het dorp.

De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) publiceert in januari 2019 een werkboek en een spel bij 'Wat voor dorpsorganisatie wilt u zijn?'. In deze workshop legt Koos Mirck (projectleider bij LVKK) de achtergrond van veranderende dorpsraden uit; en legt uit hoe u straks werkboek en spel als handvat voor bezinning, analyse en gesprek kunt gebruiken in uw eigen dorp(sraad).
Met medewerking van onder andere Monique Damen, voorzitter dorpsraad Rijsenhout

Moderator: Suus Boerma, KNHM Adviesteam Noord-Holland

Lees meer: LVKK, speerpunt Samen Sturen

10. ZORGZAME GEMEENSCHAPPEN - Hoe word je 100 op Marken? 

Eilandraad Marken nam het initiatief voor een Zorgplan 'Hoe word ik 100 op Marken?' Een plan met behoeften en wensen voor wonen, zorg en welzijn en wat daarvoor nodig en mogelijk is.
De Eilandraad streeft naar model waarbij mantelzorg, thuiszorg en kleinschalige groepszorg als een netwerk opereren en waar wonen en zorg financieel zijn gescheiden.

Plus: Actieagenda Zorgzame Gemeenschappen, aangeboden door Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE) aan minister Hugo de Jonge en andere systeempartijen.  

Moderator: Kor Berghuis

11. VERGRIJZING: Kansen zien met kunst & cultuur 

We worden met elkaar ouder. De huidige, mondige generatie 60-plus wil anders oud worden dan hun voorgangers.
Vergrijzing bekijken met afgrijzing? Welnee! 

De handreiking 'Nooit te oud voor cultuur' en de 'Cultuurscan' van de Vlaamse Ouderenraad komen aan bod. Beide zijn handige tools om met elkaar in gesprek te gaan en beleid te maken vóór actieve kunst- en cultuurparticipatie door ouderen. Interessant voor iedereen die een gesprekspartner wil zijn en wil bijdragen aan actieve kunst- en cultuurparticipatie voor ouderen. 

Ariane Vervoorn, beleidsmedewerker cultuur van de gemeente Edam-Volendam, vertelt over de gemeentelijke ambities en plannen om meer ouderen met cultuur in aanraking te brengen. Sanne Smienk licht een praktijkvoorbeeld toe in Heerhugowaard, project Route 65 van Cool.

Moderator: Landelijk Kennis Centrum Amateurkunst (LKCA), Fenna van Hout. 

12. VERDUURZAMEN GEMEENSCHAPSGEBOUWEN 

Duurzaamheid, de warmtetransitie ('van het gas af'): de vraagstukken en uitdagingen zijn groot voor besturen van gemeenschapsgebouwen. Hoe krijgen we grip op het energiegebruik, besparen door (nog) beter isoleren. Hoe financieren we de maatregelen die hiervoor nodig zijn? Ligt hier alleen een verantwoordelijkheid voor het bestuur van gemeenschapshuizen en eigenaren van multifunctionele accommodaties? Hoe zien gemeenten hun rol in het verduurzamen van dorpshuizen in de kleine kernen?

In de provincie Friesland werken vereniging Doarpswurk Fryslân, twee gemeenten in de regio Zuid-west Friesland, en de provincie Friesland samen in het project Energyhûs. Dorpshuizen en wijkgebouwen kunnen professioneel advies inwinnen over hun energieverbruik en welke maatregelen nodig zijn om het gebouw te verduurzamen en tegen welke kosten kosten te besparen. Het Energyhûs biedt vervolgens een vorm van collectieve financiering voor grote bouwkundige ingrepen.

Moderator: Johan Apperloo, projectleider Duurzame dorpshuizen Friesland

Bekijk ook deze brochure Duurzame dorpshuizen

 

13. WOONPROJECTEN van onderop

Nieuwe woonconcepten in dorpen en op het platteland: Waar staan ze? Hoe werkt het?
Wat loopt goed, waar kan het beter in de samenwerking tussen initiatiefnemers, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

Met voorbeelden uit de praktijk.  [workshop in ontwikkeling]

Moderator: Hans Kröger

14. GENERATIES in dialoog en Samen aan de slag

Elke generatie heeft zij eigen kwaliteiten en valkuilen. Een goede dynamiek tussen de generaties helpt mee aan sprankelend teamwerk en betere oplossingen.

Bent u van de babyboomgeneratie? Of van generatie X, ook wel de verloren generatie genoemd? Kunt u samenwerken met de pragmatische generatie? En waar loopt de digitale generatie Y warm voor? Generaties samen aan de slag! gaat over waarderen van ieders inbreng; en de verschillen vruchtbaar inzetten voor acties in de dorpssamenleving.

Jongerenbestuurder Rodny Stolk (geboren in 2001) van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vertelt over zijn ervaringen als jonge bestuurder bij o.a. HHNK en laat zien hoe generaties elkaar kunnen versterken.

Moderators: Cees Kooy en Rodny Stolk. Lees hier omschrijving verschillende generaties 

15. LANG LEVE BEWEGEN! Hoe sport en bewegen bijdraagt aan sociale en vitale gemeenschappen

Welke trends en aanpakken zijn veelbelovend voor een gezonde leefstijl? Welke initiatieven zijn makkelijk toepasbaar in het dorpshuis of in de buitenruimte.  

Team Sportservice presenteert laagdrempelige initiatieven zoals: cognitieve fitness (combinatie van fysieke inspanning, intellectuele uitdaging en bewuste ontspanning); door bridge in beweging  (denken én fysiek doen, na bridgen ook bewegen); kidshonk zuid: na schooltijd samen bewegen, leren, spelen. Ook informatie wat Team Sportservice verder voor u kan betekenen. 

moderator: Zola Stoop, Team Sportservice Noord-Holland

16. Verenigingsondersteuning door de Rabobank

Verenigingen brengen mensen bij elkaar, zijn vaak de verbindende factor in veel dorpen en kernen. Daar ontmoeten we elkaar, zijn we sportief/creatief en ontstaan vriendschappen. De leefbaarheid in kleine kernen bestaat voor een groot deel door een gezond en bloeiend verenigingsleven.

Als coöperatieve bank vinden we die sociale cohesie enorm belangrijk en dragen we graag een steentje bij om besturen van verenigingen/stichtingen en instanties gezond en zelfredzaam te houden. Want dit grote netwerk in de kleine kern is het cement van de samenleving! Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Moderator Marieke Jonker praat u bij over vertrouwde en nieuwe mogelijkheden in het Rabobank sponsorbeleid.

Moderator: Rabobank West-Friesland, Marieke Jonker.

 

Aanmelden 

Let op: graag per persoon het formulier invullen
Wilt u meerdere personen aanmelden? Dat kan door het formulier en alle velden opnieuw in te vullen. Meldt zich aan voor:
Bij de inloop (12.30 - 13u) is een eenvoudige lunch inbegrepen
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.